Rengrazion!!!

L cunsëi dla Lia per Natura y Usanzes ulëssa rengrazie de cuer duc chëi che ie unic a nes cri n sada ai 13 de utober pra l marcià bio, dantaldut duc i ulenteres che nes  juda for ntëurvia per l bel garaté dl marcià. N rengraziamënt ti va ënghe al Chemun de Urtijëi che nes à metù a disposizion la Pitla Plaza S. Antone , ala Nëus Jëuni per la cësadafuech, ai Destudafuech che nes mprësta for si massaria per nosc stont , ala Lia dl Turism per i gazebi y ala Firma Hofer Group per nes avëi mprestà l pulmino.
Cun de biei saluc y assudei pra la proscima manifestazions
Karl Vinatzer, Doris Perathoner, Engelbert Mauroner, Simon Moroder, Manuela Piazza y Inge Perathoner